ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
+36 52 531 513
Integrált irányítási rendszer

A TÁRSASÁG minőség, környezeti, energia, biztonsági és karbantartási politikája

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. jogelődjein keresztül több mint 130 éve látja el Debrecen városában a menetrendszerinti közösségi személyszállítási feladatokat, a szolgáltatást igénybevevők elvárásainak megfelelően. Személyszállítási tevékenységét kötöttpályás elektromos vontatású járművekkel és autóbuszokkal végzi, valamint az ehhez kapcsolódó menetrend tervezést-fejlesztést végez. Társaságunk végzi a járműpark, villamospálya, áramellátás és felső vezeték hálózat fenntartását, üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését. Vasúti jármű karbantartási szolgáltatást külső partner felé nem végzünk.
Az autóbuszok üzemeltetésében, azok műszaki infrastruktúrájának naprakész biztosításához felügyelt beszállítókat alkalmaz. A beszállítók az autóbuszok személyszállítási feladatainak végzésében azok bérbe (üzembe) adásában ill. visszavételezésében, továbbá az autóbuszok megfelelő üzemanyaggal történő ellátásában, az autóbuszvezetők napi szolgálatra fel- és lejelentkeztetésére vonatkozó, üzemanyagkút üzemeltetési, autóbuszok elvárt szintű fenntartási, javítási, karbantartási és tisztántartási szolgáltatásokban működnek közre.

Működésünk, szolgáltatásaink színvonalának állandó tökéletesítése érdekében, olyan hatékony, dokumentáltan meghatározott alkalmazási területű integrált minőség-, környezetközpontú-, energia- és biztonságirányítási valamint karbantartási rendszert működtetünk, amelyben nagy jelentőséggel bír, szervezetünk és környezetének megértése is. Dokumentált, folyamatszabályozások keretében meghatározott, Társaságunk folyamatainak működéséhez, a szolgáltatások megfelelőségének eléréséhez szükséges környezet. A folyamatok megfigyeléséhez és méréséhez szükséges erőforrások dokumentáltan meghatározottak, felügyeltek.
Törekszünk megérteni az érdekelt feleleink szükségleteit, elvárásait, valamint dokumentáltan mérjük, elemezzük megelégedettségüket.

Tevékenységünk központjában a szolgáltatásainkat igénybe vevők állnak. Minden érdekelt fél részére biztosítjuk a folyamatos, közvetlen információnyújtást és kapcsolattartást.
Működésünkkel kapcsolatos tevékenységeinket tervszerűen és dokumentáltan mérjük, azok megismerését érdekelt feleink részére lehetővé tesszük.

A Társaság vezetése dokumentáltan meghatározza a felmerülő kockázatokon alapuló mérhető minőség-, környezet-, energia- és biztonságirányítási céljait (integrált céljait), melyeket projektekké alakít és ezek teljesülését, aktualitását folyamatosan figyelemmel kiséri.
Céljaink megvalósítása érdekében kialakított az ISO 9001:2015 sz. számú szabvány szerinti minőség-, az ISO 14001:2015 sz. számú szabvány szerinti környezetközpontú-, az ISO 50001:2011 sz. számú szabvány szerinti energia, illetve a vasúti közlekedésről szóló hatályos törvény elvárásaival összhangban lévő vasútbiztonság irányítási és a 24/2016 (VII. 18.) NFM rendelet, valamint a 31/2010 (XII. 23.) NFM rendelet 7. melléklete szerinti a saját tulajdonú vasúti járművekre vonatkozó karbantartási rendszert több éve, integrált rendszerként működtetjük és folyamatosan fejlesztjük.

Ezen integrált rendszer működését – tevékenységeinket, azok végzésével kapcsolatos lehetőségeinket, valamint az ezeknél felmerülő kockázatokat - a vezetés folyamatosan felügyeli és hatékony gazdálkodással biztosítja az ehhez szükséges erőforrásokat. A Társaságunk működési hatékonyságának fontos eleme a vezetői szerepvállalás, elkötelezettség, melyeknek kinyilvánítása dokumentáltan megtalálhatóak az integrált irányítási rendszerünk fő dokumentumaiban.
A Társaságunk működésének tervezését és felügyeletét a vonatkozó törvényi, ágazati és szabványi előírásokkal összhangban dokumentált folyamatszabályozásokkal biztosítjuk, melyek a változások kezelését, igazolását és visszacsatolását is magukba foglalják.

Az integrált irányítási rendszert nemzetközileg elismert, akkreditált tanúsító szervezet felügyeli. A vasútbiztonság irányítási rendszert a közlekedési hatóság, a Vasútbiztonsági Tanúsítványunk és Engedélyünk fenntarthatóságával igazolja.

Legfontosabb kötelezettségünknek tekintjük a teljes szolgáltatásnyújtási tevékenységünkkel összhangban a Társasági menedzsment biztonságirányítási tevékenységét. Ezzel összhangban vasútbiztonság irányítási és karbantartási rendszert üzemeltetünk, működését igazoljuk a törvényi elvárásokkal összhangban, melyet a közlekedési felügyeleti szervünk felé megküldünk. A jogszabályokban, hatósági határozatokban, vasútbiztonsági szabályokban megfogalmazott előírásoknak és a társadalmi elvárásoknak mindenkor meg kívánunk felelni, biztosítjuk a városi vasúti közlekedésre vonatkozó műszaki előírások átjárhatóságát minden berendezésünk, létesítményünk teljes életciklusa alatt.

Az integrált irányítási rendszer működéséhez, működtetéséhez dokumentált eljárásokat alkalmazunk, a tevékenységeinkkel kapcsolatos kockázatok értékelésére, kezelésére és az új kockázatok időben történő felismerésére, melyekhez hatékony és dokumentált információáramlást biztosítunk. Az integrált irányítási rendszer működése során az eseményeket szabályozott módon elemezzük és a szükséges teendőket, megelőző intézkedések keretében visszacsatoljuk. A szolgáltatásnyújtási folyamatainkkal kapcsolatosan érdekelt felek részéről felmerülő javaslatokat, észrevételeket szabályozott módon kezeljük.
Kiemelt feladatként kezeljük a vonatkozó jogszabályi, önkormányzati és a Társasági előírások betartását, azoknak való megfelelésünket dokumentáltan értékeljük, mellyel társadalmi elvárásokat valósítunk meg. A Társaság egészét érintően biztosítjuk a törvényi szabályozás követelményeit az ügyfélszolgálat működésében, valamint az adatvédelemmel kapcsolatosan is.

Folyamatosan törekszünk az integrált irányítási rendszer működése során bekövetkezett kockázati tényezők csökkentésére, melynek egyik legfontosabb eleme a menedzsment által végrehajtott tervszerű belső ellenőrzés.

Célunk a környezet terhelésének a lehető legalacsonyabb szinten tartása. Ennek érdekében ellenőrzés alatt tartjuk a környezetre hatást gyakorló tevékenységeinket. Törekszünk a káros hatások folyamatos csökkentésére, az esetleges környezetszennyezések megelőzésére, káros anyag kibocsátásunk mérséklésére és az élhetőbb városi környezet megteremtésére. Működésünkkel kapcsolatosan szabályozottan és felügyelten megfogalmazzuk, aktualizáljuk környezeti tényezőinket, azok hatásait. Kiemelten kezeljük a jelentős környezeti tényezőinket, melyekkel kapcsolatosan mérhető környezeti célokat, programokat fogalmazunk meg, azokat munkatársaink és érdekelt feleink felé kommunikáljuk.
További kiemelt elkötelezettségünk az energia szempontú vállalati működés megvalósítása. Fontos számunkra energia állapotunk naprakész ismerete munkatársaink, érdekelt feleink bevonásával, ennek érdekében energia- előirányzatokat, energiacélokat és energiairányítási cselekvési terveket fogalmazunk meg, melyeket figyelemmel kísérünk. Tudjuk, hogy az élhető jövő, a jól működő Társaságunk kulcstényezője, amelyet az energiahatékonyság fenntartásával, fejlesztésével, energiateljesítmény mutatónk elvárt szinten történő tartásával érhetünk el.

A már több éve működő, integrált rendszerrel, valamint a Társaság teljes tevékenységére vonatkozó kockázatmenedzselésünkkel szoros összefüggésben a környezettudatos, minőség-, biztonság- és energia szempontú hosszú távú partneri kapcsolat tartunk fenn, alakítunk ki mindazokkal az beszállítókkal, akik azonosulnak vonatkozó célkitűzéseinkkel és ezen politikával.

Munkatársaink felkészítését, képzését a Társasággal szemben támasztott elvárásoknak megfelelően tervszerűen végezzük, felkészültségüket, tudatosságokat ellenőrizzük, dokumentáljuk. Az integrált rendszer működtetése során munkavállalóink véleményét elemezzük, megelégedettségét mérjük és mindezek eredményét hasznosítjuk. A Társaságunk belső kommunikációit több szinten biztosítjuk.

A Társaságunk működéséhez szükséges infrastruktúrát, a folyamataink működéséhez szükséges környezetet folyamatosan környezet- és energiabarát anyagokkal és technológiákkal magas szinten biztosítjuk, tökéletesítjük. Az ezzel kapcsolatos tevékenységeinket dokumentáltan felügyeljük.
A Társaságunk vezetése munkatársaink szerepvállalásával és ösztönzésével dokumentáltan biztosítja működési tevékenységünk, szolgáltatásaink folyamatos fejlesztését, a nemmegfelelőségek és a helyesbítő tevékenységek kezelését, az ezekkel kapcsolatos adatok visszacsatolását.

A vezetés biztosítja, hogy a munkavállalói, beszállítói ismerjék meg a Társaság minőség-, környezet-, energia-, biztonsági- és karbantartási politikáját, céljait és elvárja, hogy azokkal azonosuljanak. Minőség-, környezet-, energia-, biztonsági- és karbantartási politikánkat a szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel, partnereinkkel megismertetjük.
Tudjuk, hogy a minőség-, környezet-, energia-, biztonsági és karbantartási politikában megfogalmazottak következetes megvalósítása a partnereink megelégedettségét, Társaságunk stabilitását, növekedését, munkatársaink személyes boldogulását is jelentik.

„Pontos közlekedés, kiszámítható szolgáltatás!”

Debrecen, 2018. 11. 12.

Nagy Attila
vezérigazgató

Tanúsítványok

 

Energiahatékonyság

A DKV Zrt. ügyfélszolgálati feladatait a DV PARKING Kft. látja el